Grupa Adgar | Warszawa, ul. Postępu 17a | +48 22 323 81 00 | English

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Green your mind”:

§ 1 Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego projektu graficznego, w tym zdjęcia związanego z promowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku.
2. Konkurs prowadzony jest na portalu internetowym „facebook” w okresie o którym mowa w § 2 poniżej,  i polega na cyklicznym wyborze najciekawszej propozycji w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Organizator konkursu i czas trwania

1. Organizatorem konkursu jest Adgar Postępu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
2. Okres trwania konkursu to od 06 listopada 2012 roku do czasu jego odwołania przez Organizatora. Po upływie powyższego terminu Organizator nie umożliwia udziału w konkursie.
3. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na fanpagu Kompleksu Adgar.

§ 3 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna będąca pracownikiem lub współpracownikiem najemcy powierzchni biurowej w Kompleksie Adgar: Adgar Plaza A, Plaza B, Adgar Business Centre I (zwana dalej Uczestnikiem), która spełnia łącznie następujące warunki:
• zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości i bezwarunkowo,
• nie jest pracownikiem Organizatora, nie należy do najbliższych członków jego rodziny ani nie jest osobą/podmiotem bezpośrednio uczestniczącą/ym w organizacji i przygotowaniu Konkursu,
• nie była wcześniej ogłoszona zwycięzcą konkursu „Green Your Mind”.
• jest autorem i właścicielem wszelkich praw do prac przedstawianych w konkursie.
2. Warunkiem przyznania nagrody jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na wykorzystanie przez Organizatora i/lub podmioty z nim powiązane (bez dodatkowych świadczeń ze strony Organizatora) zarówno zwycięskiej grafiki, jak i zdjęcia zwycięzcy z wygraną wraz z danymi personalnymi.
3. Organizator nie ogranicza ilości zgłoszonych projektów.
4. W przypadku gdyby do otrzymania nagrody uprawnionych była więcej niż jedna osoba, Organizator konkursu wskaże zwycięzcę kierując i kryteriami według uznania Organizatora.
5. Organizator pokrywa wszelkie obciążenia podatkowe obciążające w Polsce zwycięzcę w związku z otrzymaniem nagrody. 

§ 4 Kwestie Formalne

1. Na żądanie Organizatora, każdy Uczestnik musi okazać dowód na podstawie którego można stwierdzić zgodność  zgłoszenia z § 3 i / lub potwierdzenie, że on/ona jest autorem przedstawionego zdjęcia/pracy/utworu. Zapewnienie zgodności praw autorskich i innych praw jest obowiązkiem Uczestnika, nie Organizatora.
2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik upoważnia Organizatora do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych dla celów konkursu lub związanych z PR. Na żądanie Organizatora, każdy Uczestnik wyrazi niezbędną zgodę na osobnym oświadczeniu pisemnym.
3. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik przyznaje Organizatorowi wyłączne prawo do odtworzenia zdjęcia/pracy/utworu w dowolnym celu w każdej chwili na dowolnym nośniku. Organizator nabywa materialne prawa majątkowe do utworów biorących udział w konkursie.  W przypadku wykorzystywania utworów organizator oznaczy uczestnika jako autora w sposób prawnie wymagany. Uczestnik zwolni organizatora, włącznie z jego pracownikami, współpracownikami i innymi osobami działającymi na zlecenie organizatora, z odpowiedzialności za szkody, straty i wydatki (zarówno bezpośrednie jak i pośrednie) wynikające z jakiegokolwiek roszczenia osoby trzeciej wynikające z naruszenia jej praw w związku z informacjami i/lub materiałami przekazanymi w ramach konkursu.

§ 5 Wyłonienie zwycięzcy  

1. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez przedstawiciela Organizatora – Pana Eyala Litwina w oparciu o kryterium ilości głosów oddanych w postaci kliknięć „lubię to” w aplikacji konkursowej na fanpagu Kompleksu Adgar na portalu „facebook” w danym okresie trwania edycji konkursu.
2. Decyzja Organizatora jest ostateczna i niepodważalna.
3. Nagrody rzeczowe będą przyznawane przez Organizatora na koniec każdej edycji konkursu. Okresy trwania poszczególnych edycji będą ustalane i publikowane na fanpagu oraz na stronie internetowej Kompleksu Adgar.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania którejś z nagród lub wszystkich z nich.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Konkurs może zostać odwołany przez Organizatora w każdym czasie.
2. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby trzecie lub przez innych Uczestników nieprawdziwych i/lub niepełnych informacji o Konkursie oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych i/lub oświadczeń przez Uczestników.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.


Za Adgar Postępu Sp. z o.o.

Eyal Litwin i Michael Mevorach